SOẠN BÀI NÓI VÀ NGHE TRANG 120 – SÁCH CÁNH DIỀU LỚP 10 TẬP 1

Hướng dẫn soạn bài Nói và nghe trang 120 Sách Cánh Diều lớp 10 tập 1 chi tiết, đầy đủ nhất. Thông qua việc thực hành trả lời các câu hỏi trong phần hướng dẫn và bài tập, chúng ta có thể củng cố kiến thức cơ bản về tác phẩm này.

Câu 9: Nêu các nội dung chính được rèn luyện trong kỹ năng nói và nghe ở sách Ngữ văn 10 tập 1. Chứng minh nhiều nội dung nói và nghe liên quan chặt chẽ với nội dung đọc hiểu và viết.

Trong sách Ngữ văn 10 tập 1, các nội dung chính được rèn luyện trong kỹ năng nói và nghe gồm có:

 • Trình bày và trao đổi ý kiến về một vấn đề, sự việc trong đời sống.
 • Thuyết trình về một vấn đề, sự việc.
 • Giới thiệu, đánh giá về một tác phẩm văn học.
 • Giới thiệu, đánh giá về một bài thơ.

Các nội dung này đều liên quan chặt chẽ với nội dung đọc hiểu và viết. Cụ thể:

 • Trình bày và trao đổi ý kiến về một vấn đề, sự việc trong đời sống đòi hỏi người nói phải có khả năng đọc hiểu, phân tích, đánh giá các thông tin liên quan đến vấn đề đó. Đồng thời, người nói cần có khả năng diễn đạt mạch lạc, rõ ràng, thuyết phục.
 • Thuyết trình về một vấn đề, sự việc cũng đòi hỏi người nói phải có khả năng đọc hiểu, phân tích, đánh giá các thông tin liên quan đến vấn đề đó. Đồng thời, người nói cần có khả năng lập luận chặt chẽ, thuyết phục.
 • Giới thiệu, đánh giá về một tác phẩm văn học đòi hỏi người nói phải có khả năng đọc hiểu, phân tích, đánh giá nội dung và nghệ thuật của tác phẩm đó. Đồng thời, người nói cần có khả năng diễn đạt cảm nhận, suy nghĩ của mình về tác phẩm một cách sâu sắc, thấu đáo.
 • Giới thiệu, đánh giá về một bài thơ cũng đòi hỏi người nói phải có khả năng đọc hiểu, phân tích, đánh giá nội dung và nghệ thuật của bài thơ đó. Đồng thời, người nói cần có khả năng diễn đạt cảm nhận, suy nghĩ của mình về bài thơ một cách tinh tế, sâu sắc.

Dưới đây là một số ví dụ cụ thể về mối liên hệ giữa các nội dung nói và nghe với nội dung đọc hiểu và viết:

 • Khi trình bày và trao đổi ý kiến về một vấn đề xã hội, học sinh cần nắm vững các thông tin liên quan đến vấn đề đó. Thông tin này có thể được học sinh thu thập từ sách báo, internet, hoặc từ chính những trải nghiệm của bản thân. Để trình bày và trao đổi ý kiến một cách hiệu quả, học sinh cần có khả năng phân tích, đánh giá các thông tin đó một cách khách quan, toàn diện. Đồng thời, học sinh cần có khả năng diễn đạt ý kiến của mình một cách rõ ràng, mạch lạc, thuyết phục.
 • Khi thuyết trình về một vấn đề xã hội, học sinh cần có khả năng lập luận chặt chẽ, thuyết phục. Lập luận là quá trình suy luận, đưa ra các luận điểm, luận cứ để chứng minh cho một ý kiến nào đó. Để lập luận được chặt chẽ, học sinh cần có khả năng đọc hiểu, phân tích các thông tin liên quan đến vấn đề thuyết trình. Đồng thời, học sinh cần có khả năng suy luận, tư duy logic.
 • Khi giới thiệu, đánh giá về một tác phẩm văn học, học sinh cần có khả năng đọc hiểu, phân tích, đánh giá nội dung và nghệ thuật của tác phẩm đó. Nội dung của một tác phẩm văn học bao gồm các chủ đề, tư tưởng, tình cảm,… Nghệ thuật của một tác phẩm văn học bao gồm các yếu tố như ngôn ngữ, hình ảnh,… Để giới thiệu, đánh giá một tác phẩm văn học một cách sâu sắc, thấu đáo, học sinh cần có khả năng đọc hiểu, phân tích các yếu tố nội dung và nghệ thuật của tác phẩm đó.
 • Khi giới thiệu, đánh giá về một bài thơ, học sinh cần có khả năng đọc hiểu, phân tích, đánh giá nội dung và nghệ thuật của bài thơ đó. Nội dung của một bài thơ bao gồm các chủ đề, tư tưởng, tình cảm,… Nghệ thuật của một bài thơ bao gồm các yếu tố như ngôn ngữ, hình ảnh,…,… Để giới thiệu, đánh giá một bài thơ một cách tinh tế, sâu sắc, học sinh cần có khả năng đọc hiểu, phân tích các yếu tố nội dung và nghệ thuật của bài thơ đó.

Tóm lại, các nội dung nói và nghe trong sách Ngữ văn 10 tập 1 có mối liên hệ chặt chẽ với nội dung đọc hiểu và viết. Việc rèn luyện các kỹ năng nói và nghe sẽ giúp học sinh nâng cao khả năng đọc hiểu, phân tích, đánh giá thông tin và khả năng diễn đạt, trình bày ý kiến của mình.

Với những hướng dẫn soạn bài Nói và nghe trang 120 – Sách Cánh Diều lớp 10 tập 1 chi tiết như trên. Hy vọng sẽ giúp các bạn nắm được những ý chính của tác phẩm này. Chúc các bạn có những bài soạn thật tốt, để thuận tiện trong quá trình tiếp thu bài giảng.