SOẠN VĂN BÀI CỘNG ĐỒNG VÀ CÁ THỂ – SÁCH KẾT NỐI TRI THỨC LỚP 11 TẬP 2

Hướng dẫn soạn bài Cộng đồng và cá thể – Sách kết nối tri thức lớp 11 tập 2 chi tiết, đầy đủ nhất. Thông qua việc thực hành trả lời các câu hỏi trong phần hướng dẫn và bài tập, chúng ta có thể củng cố kiến thức cơ bản về tác phẩm này.

 1. Xác định nội dung trọng tâm của văn bản và nêu các căn cứ cho phép bạn xác định như vậy.

Nội dung trọng tâm của bài Cộng đồng và cá thể – sách kết nối tri thức lớp 11 tập 2 là mối quan hệ giữa cộng đồng và cá thể.

Các căn cứ cho phép xác định như vậy là:

 • Tên của văn bản đã thể hiện được nội dung trọng tâm. Tên văn bản là “Cộng đồng và cá thể” đã cho thấy tác giả tập trung bàn luận về mối quan hệ giữa hai khái niệm này.
 • Nội dung của văn bản đã đề cập đến các khía cạnh của mối quan hệ giữa cộng đồng và cá thể. Tác giả đã phân tích khái niệm của hai khái niệm này, nêu ra những tác động của cộng đồng đối với cá thể và ngược lại, đồng thời đưa ra những yêu cầu đối với mỗi cá thể trong cộng đồng.
 • Các luận điểm, luận cứ trong văn bản đều liên quan đến nội dung trọng tâm. Các luận điểm, luận cứ trong văn bản đều tập trung làm sáng tỏ mối quan hệ giữa cộng đồng và cá thể.
 1. Tóm tắt những luận điểm cơ bản được triển khai trong văn bản.

Luận điểm 1: Khái niệm của cộng đồng và cá thể

 • Cộng đồng là một tập hợp những người có chung một mối quan hệ, chung một mục đích, chung một giá trị.
 • Cá thể là một người riêng lẻ, độc lập trong cộng đồng.

Luận điểm 2: Tác động của cộng đồng đối với cá thể

 • Cộng đồng có vai trò quan trọng trong việc hình thành và phát triển nhân cách của cá thể.
 • Cộng đồng là môi trường giúp cá thể phát triển toàn diện về thể chất, trí tuệ, tinh thần.

Luận điểm 3: Tác động của cá thể đối với cộng đồng

 • Cá thể là thành viên của cộng đồng, có vai trò quan trọng trong việc xây dựng và phát triển cộng đồng.
 • Mỗi cá thể cần có ý thức trách nhiệm với cộng đồng, góp phần xây dựng một cộng đồng văn minh, tiến bộ.

Luận điểm 4: Yêu cầu đối với mỗi cá thể trong cộng đồng

 • Mỗi cá thể cần có ý thức hòa nhập với cộng đồng, tôn trọng những giá trị chung của cộng đồng.
 • Đồng thời, mỗi cá thể cần phát huy vai trò của mình trong cộng đồng, đóng góp tích cực vào sự phát triển của cộng đồng.
 1. Sự phụ thuộc của một cá thể vào cộng đồng đã được tác giả ghi nhận qua những bằng chứng nào? Trước những bằng chứng đó, tác giả đã thể hiện cách tư duy khác biệt về vấn đề ra sao?

Sự phụ thuộc của một cá thể vào cộng đồng đã được tác giả ghi nhận qua những bằng chứng sau:

 • Cá thể sinh ra và lớn lên trong cộng đồng. Cá thể được nuôi dưỡng, dạy dỗ, giáo dục bởi những người xung quanh. Cá thể học hỏi từ cộng đồng những giá trị văn hóa, đạo đức, lối sống,…
 • Cá thể phát triển trong cộng đồng. Cá thể cần sự hỗ trợ của cộng đồng về vật chất, tinh thần,… để phát triển toàn diện về thể chất, trí tuệ, tinh thần.
 • Cá thể đóng góp cho cộng đồng. Mỗi cá thể đều có những khả năng, sở trường riêng. Khi cá thể phát huy vai trò của mình trong cộng đồng, họ sẽ góp phần xây dựng và phát triển cộng đồng.

Trước những bằng chứng đó, tác giả đã thể hiện cách tư duy khác biệt về vấn đề như sau:

 • Tác giả khẳng định sự phụ thuộc của cá thể vào cộng đồng là một mối quan hệ tất yếu. Cá thể không thể tồn tại và phát triển nếu tách rời khỏi cộng đồng.
 • Tác giả nhấn mạnh vai trò của cộng đồng trong việc hình thành và phát triển nhân cách của cá thể. Cộng đồng là môi trường giúp cá thể phát triển những phẩm chất tốt đẹp của con người.
 • Tác giả cho rằng mỗi cá thể cần có ý thức trách nhiệm với cộng đồng. Mỗi cá thể cần phát huy vai trò của mình trong cộng đồng, góp phần xây dựng và phát triển cộng đồng.
 1. Tác giả đã sử dụng lý lẽ gì để khẳng định vai trò của những cá thể sáng tạo đối với sự phát triển của xã hội?

Tác giả đã sử dụng những lý lẽ sau để khẳng định vai trò của những cá thể sáng tạo đối với sự phát triển của xã hội:

 • Sự sáng tạo là động lực thúc đẩy sự phát triển của xã hội. Sự sáng tạo giúp con người tìm ra những giải pháp mới, những cách làm mới, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống.
 • Những cá thể sáng tạo là lực lượng tiên phong, dẫn dắt xã hội phát triển. Họ là những người có tư duy độc lập, dám nghĩ dám làm, dám chấp nhận rủi ro để thử nghiệm những ý tưởng mới.
 • Sự sáng tạo là nền tảng của sự đổi mới. Sự đổi mới là yếu tố quan trọng giúp xã hội phát triển bền vững.
 1. Toát lên từ mạch ngầm văn bản là những đòi hỏi đối với mỗi cá nhân và đối với cả cộng đồng. Hãy làm rõ những đòi hỏi đó và nêu suy nghĩ của bạn.

Những đòi hỏi đối với mỗi cá nhân

 • Hòa nhập với cộng đồng: Cá nhân cần có ý thức hòa nhập với cộng đồng, tôn trọng những giá trị chung của cộng đồng. Cá nhân cần biết lắng nghe, tiếp thu những ý kiến, góp ý của cộng đồng.
 • Phát huy vai trò của mình trong cộng đồng: Mỗi cá nhân đều có những khả năng, sở trường riêng. Khi cá nhân phát huy vai trò của mình trong cộng đồng, họ sẽ góp phần xây dựng và phát triển cộng đồng.
 • Không ngừng học hỏi, rèn luyện: Cá nhân cần không ngừng học hỏi, rèn luyện để phát triển toàn diện về thể chất, trí tuệ, tinh thần. Cá nhân cần có ý thức trách nhiệm với bản thân, với cộng đồng.

Những đòi hỏi đối với cả cộng đồng

 • Tạo môi trường thuận lợi cho sự phát triển của cá nhân: Cộng đồng cần tạo điều kiện cho cá nhân phát triển toàn diện về thể chất, trí tuệ, tinh thần. Cộng đồng cần tôn trọng sự khác biệt của cá nhân, tạo điều kiện cho cá nhân phát huy khả năng, sở trường của mình.
 • Tôn trọng quyền tự do, dân chủ của cá nhân: Cộng đồng cần tôn trọng quyền tự do, dân chủ của cá nhân. Mỗi cá nhân có quyền được tự do thể hiện ý kiến, nguyện vọng của mình.
 • Khuyến khích sự sáng tạo của cá nhân: Cộng đồng cần khuyến khích sự sáng tạo của cá nhân. Sự sáng tạo là động lực thúc đẩy sự phát triển của xã hội.
 1. Những nhận định khái quát của tác giả về “thời đại mà chúng ta đang sống” được phát biểu từ khoảng giữa thế kỉ XX. Hiện nay, những nhận định đó có còn phù hợp với thực tế nữa không? Vì sao?

Những nhận định khái quát của tác giả về “thời đại mà chúng ta đang sống” vẫn còn phù hợp với thực tế hiện nay, bởi:

 • Thời đại hiện nay vẫn là thời đại của sự toàn cầu hóa. Sự phát triển của khoa học – công nghệ đã làm cho thế giới trở nên nhỏ bé hơn, các quốc gia, dân tộc ngày càng gắn bó với nhau. Điều này đòi hỏi mỗi cá nhân cần có ý thức trách nhiệm với cộng đồng, với thế giới.
 • Thời đại hiện nay vẫn là thời đại của sự phát triển mạnh mẽ của khoa học – công nghệ. Khoa học – công nghệ đã tạo ra những thay đổi sâu sắc trong đời sống xã hội, tác động đến mọi mặt của đời sống con người. Điều này đòi hỏi mỗi cá nhân cần không ngừng học hỏi, rèn luyện để bắt kịp với sự phát triển của khoa học – công nghệ.
 • Thời đại hiện nay vẫn là thời đại của sự phát triển kinh tế thị trường. Kinh tế thị trường đòi hỏi mỗi cá nhân cần có tinh thần tự lập, tự chủ, có khả năng cạnh tranh. Điều này đòi hỏi mỗi cá nhân cần có ý chí vươn lên, không ngừng cố gắng để khẳng định bản thân.
 1. Mặc dù chưa thỏa mãn với những điều còn tồn tại trong thời đại này, tác giả vẫn tin vào tương lai tốt đẹp của nền văn minh nhân loại. Cơ sở để xác lập niềm tin ấy là gì?

Cơ sở để xác lập niềm tin của tác giả vào tương lai tốt đẹp của nền văn minh nhân loại là:

 • Tiềm năng to lớn của con người: Con người là một sinh vật có trí tuệ, có khả năng sáng tạo, có khả năng vượt qua mọi khó khăn, thử thách.
 • Sự phát triển của khoa học – công nghệ: Khoa học – công nghệ là động lực thúc đẩy sự phát triển của xã hội, giúp con người giải quyết những vấn đề khó khăn, nâng cao chất lượng cuộc sống.
 • Sự đoàn kết, hợp tác của các quốc gia, dân tộc: Các quốc gia, dân tộc trên thế giới ngày càng gắn bó, hợp tác với nhau, tạo ra những điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của nhân loại.

Tác giả đã nhìn nhận những điều còn tồn tại trong thời đại này một cách khách quan, thẳng thắn. Tuy nhiên, tác giả vẫn tin tưởng vào tương lai tốt đẹp của nền văn minh nhân loại bởi tác giả tin tưởng vào tiềm năng to lớn của con người, tin tưởng vào sự phát triển của khoa học – công nghệ, tin tưởng vào sự đoàn kết, hợp tác của các quốc gia, dân tộc.

 

Với những hướng dẫn soạn bài Cộng đồng và cá thể – Sách kết nối tri thức lớp 11 tập 2 chi tiết như trên. Hy vọng sẽ giúp các bạn nắm được những ý chính của tác phẩm này. Chúc các bạn có những bài soạn thật tốt, để thuận tiện trong quá trình tiếp thu bài giảng.