Soạn bài Viết biên bản một cuộc họp, cuộc thảo luận

Hướng dẫn Soạn bài Viết biên bản một cuộc họp, cuộc thảo luận -Ngữ văn 6 Kết nối tri thức chi tiết, đầy đủ nhất. Thông qua việc thực hành trả lời các câu hỏi trong phần hướng dẫn và bài tập, chúng ta có thể củng cố kiến thức cơ bản về tác phẩm này.

Câu 1 (trang 90 SGK Ngữ văn 6 tập 2)

Nêu nhận xét chung về việc tuân thủ thể thức biên bản trong văn bản trên?

Lời giải chi tiết:

Biên bản cuộc họp

 • Đầu trên biên bản:
  • Phía bên phải: Ghi quốc hiệu và tiêu ngữ.
  • Phía bên trái: Ghi rõ tên đơn vị (Lớp 6C, Trường THCS P.H.C).
 • Dưới từ biên bản:
  • Ghi khái quát nội dung công việc: Bàn về kế hoạch tổ chức hoạt động hưởng ứng “Ngày Chủ Nhật Xanh”.
 • Thời gian, địa điểm:
  • Thời gian và địa điểm diễn ra cuộc họp: 11h ngày 13/02/2019, tại phòng họp Lớp 6C.
 • Thành phần tham dự, chủ trì, thư ký:
  • Thành phần tham dự và vai trò: Ghi tên và vai trò của mỗi người, đồng thời xác định người chủ trì (Nguyễn Thị Thanh T) và thư ký (Lê Tiến H).
 • Diễn biến cuộc họp:
  • Bố trí các bộ phận kiểm tra và triển khai công việc.
  • Thảo luận về kế hoạch và kết luận lại các ý kiến.
 • Thời gian kết thúc xử lý cuộc họp:
  • Ghi rõ thời điểm kết thúc cuộc họp: 11h30 ngày 13/2/2019.

Câu 2 (trang 90 SGK Ngữ văn 6 tập 2)

Vì sao biên bản phải có tên gọi và phải ghi đủ thời gian, địa điểm, thành phần tham dự, người chủ trì, người thư kí?

Lời giải chi tiết:

Biên bản cuộc họp

 • Tên gọi:
  • Ghi rõ tên biên bản để xác định đề cập đến cuộc họp nào, ví dụ: “Biên bản Cuộc họp Kế hoạch “Ngày Chủ Nhật Xanh” – Lớp 6C.”
 • Thông tin cơ bản:
  • Đảm bảo có đủ thông tin cơ bản như thời gian, địa điểm và tên đơn vị liên quan (Lớp 6C, Trường THCS P.H.C).
 • Thời gian, địa điểm:
  • Ghi rõ thời gian và địa điểm diễn ra cuộc họp để người đọc có thể nắm bắt thông tin một cách nhanh chóng: “11h ngày 13/02/2019, tại phòng họp Lớp 6C.”
 • Thành phần tham dự, chủ trì, thư ký:
  • Liệt kê rõ thành phần tham dự và vai trò của mỗi người: “Thành phần tham dự gồm…,” đồng thời xác định người chủ trì (Nguyễn Thị Thanh T) và thư ký (Lê Tiến H).
 • Ghi chú về tính quan trọng và tính chất quan trọng của biên bản:
  • Mô tả lý do biên bản được tạo ra, ví dụ: “Biên bản sẽ được lưu lại như một hồ sơ với tính chất quan trọng, cần thiết, lúc cần được đưa ra như một bằng chứng để chứng minh, đánh giá tính xác thực của vấn đề.”

Câu 3 (trang 90 SGK Ngữ văn 6 tập 2)

Khi làm biên bản, nội dung nào cần được gửi chi tiết, cụ thể hơn cả?

Lời giải chi tiết:

Biên bản cuộc họp

 • Tên gọi:
  • Ghi rõ tên biên bản để xác định đề cập đến cuộc họp nào, ví dụ: “Biên bản Cuộc họp Kế hoạch “Ngày Chủ Nhật Xanh” – Lớp 6C.”
 • Thông tin cơ bản:
  • Đảm bảo có đủ thông tin cơ bản như thời gian, địa điểm và tên đơn vị liên quan (Lớp 6C, Trường THCS P.H.C).
 • Thời gian, địa điểm:
  • Ghi rõ thời gian và địa điểm diễn ra cuộc họp để người đọc có thể nắm bắt thông tin một cách nhanh chóng: “11h ngày 13/02/2019, tại phòng họp Lớp 6C.”
 • Thành phần tham dự, chủ trì, thư ký:
  • Liệt kê rõ thành phần tham dự và vai trò của mỗi người: “Thành phần tham dự gồm…,” đồng thời xác định người chủ trì (Nguyễn Thị Thanh T) và thư ký (Lê Tiến H).
 • Diễn biến cuộc họp và cuộc thảo luận:
  • Tóm tắt chi tiết về diễn biến cuộc họp, bao gồm các bước cụ thể và quyết định được đưa ra.
  • Ghi lại các ý kiến, đề xuất, và ý thức của thành viên tham dự.
  • Nêu rõ các điểm tranh cãi, nếu có, và cách giải quyết.
 • Kết luận và cam kết hành động:
  • Tóm gọn kết quả cuộc họp và các cam kết hành động của mỗi thành viên.
  • Đặc biệt là những quyết định và kế hoạch triển khai được thảo luận.

Câu 4 (trang 90 SGK Ngữ văn 6 tập 2)

Vì sao cuối biên bản phải có chữ kí của người chủ trì, người thư kí?

Lời giải chi tiết:

**Biên bản cuộc họp*

 1. **Tên gọi:**

   – Ghi rõ tên biên bản để xác định đề cập đến cuộc họp nào, ví dụ: “Biên bản Cuộc họp Kế hoạch ‘Ngày Chủ Nhật Xanh’ – Lớp 6C.”

 1. **Thông tin cơ bản:**

   – Đảm bảo có đủ thông tin cơ bản như thời gian, địa điểm và tên đơn vị liên quan (Lớp 6C, Trường THCS P.H.C).

 1. **Thời gian, địa điểm:**

   – Ghi rõ thời gian và địa điểm diễn ra cuộc họp để người đọc có thể nắm bắt thông tin một cách nhanh chóng: “11h ngày 13/02/2019, tại phòng họp Lớp 6C.”

 1. **Thành phần tham dự, chủ trì, thư ký:**

   – Liệt kê rõ thành phần tham dự và vai trò của mỗi người: “Thành phần tham dự gồm…,” đồng thời xác định người chủ trì (Nguyễn Thị Thanh T) và thư ký (Lê Tiến H).

 1. **Diễn biến cuộc họp và cuộc thảo luận:**

   – Tóm tắt chi tiết về diễn biến cuộc họp, bao gồm các bước cụ thể và quyết định được đưa ra.

   – Ghi lại các ý kiến, đề xuất, và ý thức của thành viên tham dự.

   – Nêu rõ các điểm tranh cãi, nếu có, và cách giải quyết.

 1. **Kết luận và cam kết hành động:**

   – Tóm gọn kết quả cuộc họp và các cam kết hành động của mỗi thành viên.

   – Đặc biệt là những quyết định và kế hoạch triển khai được thảo luận.

 1. **Chữ kí:**

   – Kết thúc biên bản bằng chữ kí của người chủ trì và người thư ký để làm chứng nhận tính xác thực của biên bản.

Với sự bổ sung này, biên bản sẽ trở nên hoàn chỉnh, đảm bảo tính xác thực và tính chính xác của thông tin.

Câu 5 (trang 90 SGK Ngữ văn 6 tập 2)

Ngôn ngữ của biên bản có đặc điểm gì dễ nhận biết?

Lời giải chi tiết:

Ngôn ngữ của biên bản mang phong cách ngôn ngữ hành chính, ngắn gọn, đơn nghĩa, dễ hiểu, xúc tích.

Với những hướng dẫn Soạn bài Viết biên bản một cuộc họp, cuộc thảo luận -Ngữ văn 6 Kết nối tri thức chi tiết như trên. Hy vọng sẽ giúp các bạn nắm được những ý chính của tác phẩm này. Chúc các bạn có những bài soạn thật tốt, để thuận tiện trong quá trình tiếp thu bài giảng.