Soạn bài Thực hành Tiếng Việt 5

Hướng dẫn soạn bài Thực hành Tiếng Việt 5 Sách Cánh Diều – Ngữ Văn Lớp 6 chi tiết, đầy đủ nhất. Thông qua việc thực hành trả lời các câu hỏi trong phần hướng dẫn và bài tập, chúng ta có thể củng cố kiến thức cơ bản về tác phẩm này.

Ngữ văn 6 Cánh Diều trang 96 Câu 1

Tìm những câu được mở đầu bằng trạng ngữ chỉ thời gian trong các văn bản Hồ Chí Minh và “Tuyên ngôn Độc lập” hoặc Diễn biến Chiến dịch Điện Biên Phủ. Chỉ ra tác dụng của kiểu câu đó đối với việc trình bày các sự kiện lịch sử được đề cập trong văn bản.

Hướng dẫn giải:

Trong văn bản Hồ Chí Minh và “Tuyên ngôn Độc lập”, có những câu được mở đầu bằng trạng ngữ chỉ thời gian như sau:

Đến ngày 2-9-1945, cuộc tổng khởi nghĩa giành thắng lợi hoàn toàn.

Ngày 2-9-1945, tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Ngày 2-9-1945, hàng triệu đồng bào từ khắp mọi miền đất nước đổ về Thủ đô Hà Nội dự mít tinh.

Những câu này có tác dụng giúp người đọc nắm được diễn biến của các sự kiện lịch sử được đề cập trong văn bản.


>> Có thể bạn quan tâm: Giờ trái đất


Ngữ văn 6 Cánh Diều trang 96 Câu 2

Xác định vị ngữ trong các câu dưới đây. Trong số các vị ngữ vừa tìm được, vị ngữ nào là cụm từ?

a) Tráng sĩ mặc áo giáp, cầm roi, nhảy lên mình ngựa. (Thánh Gióng)

b) Giặc tan vỡ. (Thánh Gióng)

c) Người dành phần lớn thì giờ soạn thảo bản “Tuyên ngôn Độc lập”. (Bùi Đình Phong)

d) Người đưa bản thảo để các thành viên Chính phủ xét duyệt. (Theo Bùi Đình Phong)

Hướng dẫn giải:

+Xác định vị ngữ trong các câu dưới đây:

a) Tráng sĩ mặc áo giáp, cầm roi, nhảy lên mình ngựa. (Thánh Gióng)

Vị ngữ của câu này là mặc áo giáp, cầm roi, nhảy lên mình ngựa. Đây là một cụm động từ, gồm các động từ: mặc, cầm, nhảy, lên.

b) Giặc tan vỡ. (Thánh Gióng)

Vị ngữ của câu này là tan vỡ. Đây là một động từ.

c) Người dành phần lớn thì giờ soạn thảo bản “Tuyên ngôn Độc lập”. (Bùi Đình Phong)

Vị ngữ của câu này là dành phần lớn thì giờ soạn thảo bản “Tuyên ngôn Độc lập”. Đây là một cụm động từ, gồm các động từ: dành, soạn thảo.

d) Người đưa bản thảo để các thành viên Chính phủ xét duyệt. (Theo Bùi Đình Phong)

Vị ngữ của câu này là đưa bản thảo để các thành viên Chính phủ xét duyệt. Đây là một cụm động từ, gồm các động từ: đưa, xét duyệt.

+Trong số các vị ngữ vừa tìm được, vị ngữ nào là cụm từ?

Vị ngữ là thành phần chính của câu, trả lời cho câu hỏi làm gì, thế nào?. Vị ngữ có thể là một từ hoặc một cụm từ.

Trong các vị ngữ trên, có 4 vị ngữ là cụm từ:

mặc áo giáp, cầm roi, nhảy lên mình ngựa (cụm động từ)

dành phần lớn thì giờ soạn thảo bản “Tuyên ngôn Độc lập” (cụm động từ)

đưa bản thảo để các thành viên Chính phủ xét duyệt (cụm động từ)

Câu trả lời: Trong số các vị ngữ vừa tìm được, có 4 vị ngữ là cụm từ.


>> Xem thêm: Viết bài văn thuyết minh thuật lại một sự kiện


Ngữ văn 6 Cánh Diều trang 96 Câu 3

Tìm vị ngữ là cụm động từ, cụm tính từ trong những câu dưới đây. Xác định từ trung tâm và các thành tố phụ trong mỗi cụm từ đó.

a) Đôi cánh tôi, trước kia ngắn hủn hoắn, bây giờ thành cái áo đài kín xuống tận chấm đuôi. (Tô Hoài)

b) Dế Choắt trả lời tôi bằng một giọng rất buồn rầu. (Tô Hoài)

c) Bác bổ sung một số điểm vào bản thảo “Tuyên ngôn Độc lập” (Theo Bài Đình Phong)

d) Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc “Tuyên ngôn Độc lập tại Quảng trường Ba Đình ngày 2/9/1945 (Theo Bùi Đình Phong)

Hướng dẫn giải:

+Xác định vị ngữ là cụm động từ, cụm tính từ trong những câu dưới đây:

a) Đôi cánh tôi, trước kia ngắn hủn hoắn, bây giờ thành cái áo đài kín xuống tận chấm đuôi. (Tô Hoài)

Vị ngữ của câu này là thành cái áo đài kín xuống tận chấm đuôi. Đây là một cụm động từ, gồm các động từ: thành, kín.

b) Dế Choắt trả lời tôi bằng một giọng rất buồn rầu. (Tô Hoài)

Vị ngữ của câu này là trả lời tôi bằng một giọng rất buồn rầu. Đây là một cụm động từ, gồm các động từ: trả lời, bằng, buồn rầu.

c) Bác bổ sung một số điểm vào bản thảo “Tuyên ngôn Độc lập” (Theo Bài Đình Phong)

Vị ngữ của câu này là bổ sung một số điểm vào bản thảo “Tuyên ngôn Độc lập”. Đây là một cụm động từ, gồm các động từ: bổ sung, vào.

d) Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc “Tuyên ngôn Độc lập tại Quảng trường Ba Đình ngày 2/9/1945 (Theo Bùi Đình Phong)

Vị ngữ của câu này là đọc “Tuyên ngôn Độc lập tại Quảng trường Ba Đình ngày 2/9/1945. Đây là một cụm động từ, gồm các động từ: đọc, tại, ngày 2/9/1945.

+Xác định từ trung tâm và các thành tố phụ trong mỗi cụm từ đó:

a) Vị ngữ: thành cái áo dài kín xuống tận chấm đuôi

Từ trung tâm: thành

Các thành tố phụ:

Cụm danh từ: cái áo đài

Trạng ngữ: kín xuống tận chấm đuôi

b) Vị ngữ: trả lời tôi bằng một giọng rất buồn rầu

Từ trung tâm: trả lời

Các thành tố phụ:

Cụm từ: bằng một giọng rất buồn rầu

c) Vị ngữ: bổ sung một số điểm vào bản thảo “Tuyên ngôn Độc lập”

Từ trung tâm: bổ sung

Các thành tố phụ:

Cụm danh từ: một số điểm

Cụm từ: vào bản thảo “Tuyên ngôn Độc lập”

d) Vị ngữ: đọc “Tuyên ngôn Độc lập tại Quảng trường Ba Đình ngày 2/9/1945

Từ trung tâm: đọc

Các thành tố phụ:

Cụm danh từ: “Tuyên ngôn Độc lập”

Cụm từ: tại Quảng trường Ba Đình ngày 2/9/1945

+Câu trả lời:

Vị ngữ là cụm động từ: thành cái áo dài kín xuống tận chấm đuôi (a), trả lời tôi bằng một giọng rất buồn rầu (b), bổ sung một số điểm vào bản thảo “Tuyên ngôn Độc lập” (c), đọc “Tuyên ngôn Độc lập tại Quảng trường Ba Đình ngày 2/9/1945 (d).

Các cụm động từ này có từ trung tâm là: thành, trả lời, bổ sung, đọc.

Các thành tố phụ trong các cụm động từ này:

(a): Cụm danh từ: cái áo đài, Trạng ngữ: kín xuống tận chấm đuôi

(b): Cụm từ: bằng một giọng rất buồn rầu

(c): Cụm danh từ: một số điểm, Cụm từ: vào bản thảo “Tuyên ngôn Độc lập”

(d): Cụm danh từ: **”Tuyên ngôn Độ


>> Khám phá thêm: Trao đổi thảo luận về ý nghĩa của một sự kiện lịch sử


Ngữ văn 6 Cánh Diều trang 97 Câu 4

Viết đoạn văn (Khoảng 4-5 dòng) nêu cảm nghĩ của em về một văn bản thông tin đã học (trong đoạn văn đó có sử dụng vị ngữ làm cụm từ). Xác định vị ngữ là cụm từ trong đoạn văn đó.

Hướng dẫn giải:

+Đoạn văn:

Văn bản “Diễn biến Chiến dịch Điện Biên Phủ” đã cung cấp cho em rất nhiều thông tin về một trong những chiến thắng vĩ đại nhất của dân tộc ta. Qua văn bản, em hiểu được diễn biến của chiến dịch một cách chi tiết, cụ thể. Cách trình bày khoa học, mạch lạc của văn bản đã giúp em dễ dàng nắm bắt được nội dung. Em rất cảm ơn tác giả đã viết nên một văn bản thông tin bổ ích và hấp dẫn như vậy.

+Vị ngữ là cụm từ:

Trong đoạn văn trên, vị ngữ là cụm từ cung cấp cho em rất nhiều thông tin. Đây là một cụm động từ, gồm các động từ: cung cấp, cho, em, rất nhiều.

Với những hướng dẫn Soạn bài Thực hành Tiếng Việt 5 Sách Cánh Diều – Ngữ Văn Lớp 6 chi tiết như trên. Hy vọng sẽ giúp các bạn nắm được những ý chính của tác phẩm này. Chúc các bạn có những bài soạn thật tốt, để thuận tiện trong quá trình tiếp thu bài giảng.