Soạn bài Chiếu cầu hiền

Hướng dẫn Soạn bài Chiếu cầu hiền chi tiết, đầy đủ nhất. Thông qua việc thực hành trả lời các câu hỏi trong phần hướng dẫn và bài tập, chúng ta có thể củng cố kiến thức cơ bản về tác phẩm này.

Phần đọc – hiểu văn bản

Câu 1 (trang 70 sgk Ngữ văn lớp 11 Tập 1):

– Bố cục của bài chiếu gồm 3 phần:

+ Phần 1:  (Từ đầu đến…  “sinh ra người hiền vậy”) vai trò của người hiền tài.

+ Phần 2: (Tiếp theo đến … “vì mưu lợi mà phải bán rao”) cách ứng xử của người hiền tài và chính sách trọng dụng người hiền của nhà nước.

+ Phần 3: Còn lại: đường lối cầu hiền của vua Quang Trung.

Nội dung: Là một văn kiện quan trọng thể hiện chủ trương đúng đắn của nhà Tây Sơn nhằm động viên tri thức Bắc Hà tham gia xây dựng đất nước.

Câu 2 (trang 70 sgk Ngữ văn lớp 11 Tập 1):

– Đối tượng của bài chiếu chính là những sĩ phu Bắc Hà còn sống ẩn dật hoặc tỏ thái độ bất hợp tác với triều đại mới.

– Các luận điểm đưa ra để thuyết phục là:

+ Mối quan hệ giữa hiền tài và thiên tử.

+ Sau đó, tác giả nêu ra cách ứng xử của bậc hiện tại khi Tây Sơn ra Bắc Hà tiêu diệt họ Trịnh. Đó là cách ứng xử không đúng với lẽ phải.

+ Phần cuối cùng tác giả nêu lên thái độ trọng nhân tài của Quang Trung.

– Bài chiếu đã thể hiện được những tâm tư, tình cảm chân thành của người viết, có sức thuyết phục và lay động người nghe.

Câu 3 (trang 70 sgk Ngữ văn lớp 11 Tập 1):

+ Tư tưởng của vua Quang Trung: có chủ trương đúng đắn, tư tưởng tiến bộ, trọng người tài

+ Tình cảm: Một lòng lo cho dân, cho nước, quý trọng người tài giỏi.

+ Lời kêu gọi chân thành những người có đức có tài hay ra phụng sự đất nước và hưởng phúc lâu dài.

Với những hướng dẫn Soạn bài Chiếu cầu hiền chi tiết như trên. Hy vọng sẽ giúp các bạn nắm được những ý chính của tác phẩm này. Chúc các bạn có những bài soạn thật tốt, để thuận tiện trong quá trình tiếp thu bài giảng.